Kraków, 24 maja  2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art  13  ust  1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie FCA sp. z o.o. z siedzibą w ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z  Inspektorem  ochrony  danych  Administratora za  pomocą adresu e-mail:  abi@fca.com.pl  ;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. w celach podejmowania wobec Pani/Pana działań marketingowych naszych produktów lub usług (marketing bezpośredni), organizowania kampanii promocyjnych i innych akcji marketingowych – co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a wobec czego zawsze może wyrazić Pan/Pani sprzeciw.
  Jednocześnie w ramach podejmowanych działań marketingowych dokonujemy profilowania, czyli na podstawie Pani/Pana danych staramy się określić i dokonać analizy Pani/Pana potrzeb oraz preferencji. Następnie na tej podstawie staramy się dopasować dla Pani/Pana odpowiednie informacje marketingowe o naszych wybranych produktach lub usługach oraz właściwie dostosować ofertę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania – bez podania danych osobowych nie będzie możliwa jego realizacja.
 5. Posiada Pani/Pan prawo  do:
  a) Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  b) Przenoszenia danych,
  c) Wniesienie sprzeciwu  wobec   przetwarzania  – w  przypadkach  i  na  warunkach  określonych  w Rozporządzeniu ogólnym;
 6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na  podstawie  udzielonej Administratorowi zgody,  posiada Pani/Pan również   prawo   do  wycofania zgody   w  dowolnym momencie  bez  wpływu  na  zgodność z  prawem przetwarzania,  którego dokonano na  podstawie zgody   przed jej  cofnięciem.  Wycofanie zgody   na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Inspektora Ochrony  Danych, pocztą tradycyjną na adres: FCA sp. z o.o. z siedzibą w ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice lub wycofać  osobiście stawiając się w siedzibie Administratora
 7. Pani/Pana dane  osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe, prawne i doradcze, podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi marketingowe , a także innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu, aż zgłosi nam Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy zdecydujemy o ich usunięciu.
 9. Posiada Pani/Pan prawo  wniesienia skargi  do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu  Ochrony Danych  Osobowych, gdy  uzasadnione jest,  że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są  przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
 10. W ramach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych możemy korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych oraz dostosowania oferty.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.