Kanały technologiczne: 3 obszary odpowiadające za sukces inwestycji

2 lutego 2024
#FCAteam

Głównym celem kanału technologicznego jest stworzenie kompleksowej i bezpiecznej infrastruktury technologicznej. W praktyce kanał technologiczny jest rodzajem kanalizacji technicznej będącej częścią drogi, przystosowaną infrastrukturalnie do bezpiecznego prowadzenia linii kablowych.

 

Można powiedzieć, że w swojej istocie są one podobne do zwykłej kanalizacji, jednak główną rolę zawsze odgrywają szczegóły. Spróbujmy więc odpowiedzieć sobie na pytanie, co w głównej mierze wpływa na właściwą realizację przedsięwzięcia związanego z budową kanałów technologicznych.

 

Komponenty

Realizacji każdej inwestycji związanej z budową infrastruktury telekomunikacyjnej (a właściwie realizacji każdej inwestycji) towarzyszy moment wyboru odpowiednich materiałów do jej budowy. Nie inaczej jest w przypadku budowy kanałów technologicznych, gdzie wybór materiałów jest nie tylko niezwykle ważny, ale w dodatku ściśle uregulowany prawnie. Wymagania dla materiałów zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie. Komponenty do budowy kanałów technologicznych muszą uwzględnić, zagwarantować i spełnić następujące warunki:

 

1) BEZPIECZEŃSTWO w tym kontekście istotne jest bezpieczeństwo użytkowników dróg, w szczególności w odniesieniu do usytuowania kanałów technologicznych w pasie drogowym oraz wytrzymałości konstrukcyjnej i materiałowej ich elementów składowych.

2) TRWAŁOŚĆ – przed inwestorem stoi konieczność zapewnienia trwałości konstrukcji i wyrobów zastosowanych do budowy kanałów technologicznych, dostosowanej do przewidywanych okresów między remontami drogi. Trzeba pamiętać, że ideą przyświecającą kanałom technologicznym jest zapewnienie infrastruktury teletechnicznej na przyszłe potrzeby.

3) OCHRONA ŚRODOWISKA – rosnąca świadomość i wymogi w obszarze zrównoważonego rozwoju mają swoje przełożenie również w tym przypadku. Przy budowie należy dostosować się do obowiązujących standardów i najlepszych praktyk z zakresu ochrony środowiska.

 

Kryteria jakościowe

 

Elementy kanałów technologicznych oraz instalacje z nimi związane projektuje się, buduje oraz przebudowuje z wykorzystaniem wyrobów budowlanych zapewniających trwałość i funkcjonalność o standardzie nie niższym niż standard określony w Polskich Normach, w zakresie:

 

1) rur i mikrorur ‒ PN-EN IEC 61386-21:2021-12
2) studni kablowych i zasobników kablowych ‒ PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek oraz PN-EN 206+A2:2021-08 Beton – Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność.

 

Pełny wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Zostały w nim określone zostały również następujące parametry komponentów:
• materiał wykonania,
• wymiary,
• sztywność,
• odporność na ściskanie,
• współczynnik tarcia,
• kolor.

 

Wszystko po to, aby spełnić jeden z najważniejszych parametrów jakościowych jakim w przypadku kanałów technologicznych jest szczelność. Kanałom technologicznym stawia się wymóg szczelności pneumatycznej nie mniejszej niż 1 MPa, gazoszczelność nie mniejszej niż 0,05 MPa oraz mułoszczelność stopnia ochrony co najmniej IP 54. Wspomniane wymaganie szczelności muszą spełniać wszystkie ciągi rur światłowodowych oraz wiązek mikrorur na odcinkach między studniami kablowymi.

 

Koncepcja projektowa

 

To co odróżnia kanały technologiczne od zwykłej kanalizacji to ich konstrukcja. Głównym podziałem jest znane wszystkim rozróżnienie na dwa typy kanałów, ze względu na ich zastosowanie:

 

Kanał technologiczny uliczny (KTu) wykonany jest z jednej rury osłonowej, trzech rur światłowodowych oraz jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur.
Kanał technologiczny przepustowy (KTp) jest bardziej rozbudowanym kanałem technologicznym. Wymaga on dodatkowej rury osłonowej.  KTp zastosujemy miejscach przebiegających pod drogami, parkingami, utwardzonymi poboczami, a także w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi obiektami budowalnymi.

 

Przy opracowywaniu koncepcji projektu kanałów technologicznych jest to właśnie jeden z głównych czynników, który będzie wpływał na efekt końcowy.  Jeżeli chodzi o projektowanie i dokładne określenie, jak będzie wyglądał przekrój danego kanału technologicznego, zależy od standardu drogi wzdłuż jakiej jest projektowany, rodzaj zabudowy terenu, gęstość zaludnienia oraz planu zagospodarowania przestrzennego na danym obszarze.

 

 

 

Choć polskie prawodawstwo ściśle reguluje kwestię kanałów technologicznych, to nadal praktyka, wiedza i dostęp do odpowiednich materiałów mają kluczowe znaczenie. W FCA od ponad 20 lat zajmujemy się mikrokanalizacją, która jest ściśle powiązana z omawianym tematem (na jej bazie wyewoluowały KT). Posiadamy odpowiednie zaplecze ekspercie oraz współpracujemy z uznanymi dostawcami jak Dura Line. Jeśli potrzebujesz pomocy kogoś, kto jest w stanie doradzić Ci w zakresie kanałów technologicznych albo zrealizować taką usługę kompleksowo – zgłoś się do nas.

 

Potrzebujesz wsparcia w temacie kanałów technologicznych?

Skontaktuj się z nami!